People

●    Faculty

●    Postdoc

●    Students

●    Group Alumni

●    Group Photo

 • Principal Investigator
 • Jinlong Gong
  Jinlong Gong [bio]
   
 • Professors
 • Tuo Wang
  Tuo Wang [bio]
   
   
 • Associate Professors
 • Liang Zeng
  Liang Zeng [bio]
   
 • Zhijian Zhao
  Zhi-Jian Zhao [bio]
   
   
 • Rentao Mu
  Rentao Mu [bio]
   
   
   
 • Administrative Staff
 • Shu Xin
  Shu Xin
   
  Email: sxin@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-85356561
 
 • PostDocs
 • Yanxiu Gao
  Yanxiu Gao
  PhD, National University of
  Singapore, 2015
  Email: yxgao_yq@163.com
 • Xingwang Lan
  Xingwang Lan
  PhD, Univ Chin Academy Sci, 2017
  2017
  Email: hxlxw@sina.cn
 • Students
 • Ph.D. Students
 • Xin Chang
  BS, Nanjing Fore Univ, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Sai Chen
  MS, Tianjin Univ, 2017
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2015
  TEL: +86-22-27404472
 • Engr.Bilal Fareed
  MS, PU Lahore Pakistan, 2017
  BS, NFC IE&FR Faisalabad Pakistan, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Congling Hu
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Hui Gao
  BS, Dalian Univ of Tech, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Huimin Li
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Yan Lin
  MS, China Univ of Petro, 2018
  BS, China Univ of Petro, 2015
  TEL: +86-22-27404472
   
 • Zhenpu Lu
  MS, Sichuan Univ, 2018
  BS, Sichuan Univ, 2013
  TEL: +86-22-27404472
 • Guodong Sun
  BS, Tianjin Univ, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Qingzhen Wang
  BS, China Univ of Petro, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Shujie Wang
  BS, China Univ of Petro, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Xianhui Wang
  MS, Dalian Univ of Tech, 2017
  BS, Dalian Univ of Tech, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Yongtao Wang
  MS, China Univ of Petro, 2018
  BS, YangZhou Univ, 2015 
  TEL: +86-22-27404472
 • Chengsheng Yang
  BS, Tianjin Univ, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Xianhua Zhang
  MS, Nanchang Univ, 2017
  BS, Nanchang Univ, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Jing Zhao
  MS, Nanjing Tech Univ, 2010
  BS, Wuhan Univ of Tech, 2007
  TEL: +86-22-27404472
   
 • Master Students
 • Dongfang Cheng
  BS, Nanjing Tech Univ, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Shijia Feng
  BS, Lanzhou Univ, 2016
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Zichen Gong
  BS, Sichuan Univ, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Hui Ke
  BS, Beijing Univ of Chem Tech, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Kang Li
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2016
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Lulu Li
  BS, Dalian Univ of Tech, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Xiaoyun Lin
  BS, Beijing Univ of Chem Tech, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Ran Luo
  BS, China Univ of Petro, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Sihang Liu
  BS, Tianjin Univ, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Jian Qin
  BS, Dalian Univ of Tech, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Tianzuo Wang
  BS, North China Electric Power Univ, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Bo Wu
  BS, Jiang nan Univ, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Quan Xiao
  BS, Nanjing Tech Univ, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Yiyi Xu
  BS, Hebei Univ of tech, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Jiachuan Yu
  BS, Tianjin Univ, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Xintong Yuan
  BS, Sichuan Univ, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Tenghui Yuan
  BS, Dalian Univ of Tech, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Hao Zheng
  BS, China Univ of Petro, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Chengjie Zhao
  BS, Sichuan Univ, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Tingting Zhang
  BS, China Univ of Petro, 2018
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Wenjin Zhu
  BS, Tianjin Univ, 2016
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Visiting Students